Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie internetového obchodu. Poskytovateľom a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Molniya watch company s.r.o., so sídlom: Karola Adlera 1932/1, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 122960/B, DIČ: 2120617048, IČ DPH: SK2120617048, zapísaná v Slovenskej republike (ďalej len “Molniya watch company s.r.o.”).

Účelom týchto podmienok je informovať vás o podmienkach, za ktorých nám poskytujete svoje osobné údaje, a o spôsobe, akým nakladáme s osobnými údajmi, ktoré o vás získame.

Keďže na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu je potrebné, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa a telefón) internetového obchodu, musíte súhlasiť s podmienkami uvedenými v POS údajoch. Pred schválením týchto údajov POS vás však žiadame, aby ste si ich podrobne preštudovali a zvážili, či súhlasíte so všetkými časťami týchto údajov POS, pretože odsúhlasením týchto údajov POS vyjadrujete svoj súhlas so všetkými časťami týchto údajov POS. Ak nesúhlasíte alebo nie ste spokojní s ktoroukoľvek časťou týchto POS, nesmiete tieto POS schváliť a používať internetový obchod.

Na účely týchto POS majú nasledujúce pojmy nasledujúci význam:

“Pseudonymizované údaje” – informácie a údaje o všetkých používateľoch internetového obchodu alebo jednotlivých kategóriách a skupinách používateľov internetového obchodu, ktoré sú depersonalizované a spracované vo forme, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu osobu bez použitia ďalších údajov.

“Osobné údaje” – všetky informácie a údaje (ktoré môžu zahŕňať aj osobné údaje a osobitné kategórie citlivých osobných údajov), ktoré sa týkajú konkrétnej fyzickej osoby, ktorá je identifikovaná alebo môže byť identifikovaná pomocou týchto údajov a ktorá bude pri prevádzke internetového obchodu nahraná do informačného systému internetového obchodu. “Tretia strana” znamená osoby iné ako spoločnosť Molniya watch company s.r.o. a Sprostredkovatelia. Všetky pojmy, ktoré nie sú definované v týchto POS, majú rovnaký význam ako v aktuálnych obchodných podmienkach internetového obchodu.

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s nákupom tovaru prostredníctvom internetového obchodu môže byť potrebné poskytnúť niektoré osobné údaje v rozsahu, v akom sú vyžadované jednotlivými formulármi počas procesu objednávania (napr. meno a priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a pod.) Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. môže v prípade potreby rozsah požadovaných osobných údajov zmeniť. Vyplnenie niektorých osobných údajov môže byť nepovinné a vy sa môžete rozhodnúť, či ich vyplníte alebo necháte prázdne.

Všetky osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní zvážiť rozsah, v akom nám ich poskytnete, avšak bez vyplnenia niektorých osobných údajov nebudete môcť vytvoriť objednávku.

Za správnosť, úplnosť a spoľahlivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedáte vy a spoločnosť Molniya watch company s.r.o. sa bude spoliehať na správnosť, úplnosť a spoľahlivosť týchto osobných údajov. Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vám alebo tretej strane môžu vzniknúť v súvislosti s poskytnutím nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov pri objednávaní tovaru alebo služieb alebo pri následnej zmene vašich osobných údajov v objednávke.

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Sat. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných právnych predpisov.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete spoločnosti Molniya watch company s.r.o. za účelom:
– ich prijatia, uloženia a spracovania v systéme internetového obchodu a priradenia k vašej objednávke; – ich prijatia, uloženia a spracovania za účelom vybavenia vašej objednávky;
– komunikácie s tretími stranami pri spracovaní vašej objednávky;
– priamy marketing a profilovanie;
– zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné;
– ich poskytnutie konzultantom, zástupcom, audítorom, účtovníkom, právnikom spoločnosti Molniya watch company s.r.o. a iným podobným osobám pri riešení prípadných sporov alebo plnení zákonných povinností;
– poskytovanie technickej podpory online obchodu, jeho analytického a štatistického spracovania, rozvoja online obchodu, prevencie zneužitia online obchodu, vyhodnocovania rizík, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvárania pseudonymizovaných údajov.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

– plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
– súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
– splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 párov 1 pes. c) GDPR
– oprávnený záujem v súlade s čl. 6 pár 1 pes. f) GDPR
– vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môžu existovať ďalšie podmienky v súlade s čl. 9 párov 2 písm. b) GDPR).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pri zadávaní objednávky budete požiadaní o súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadríte zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári, ktorý sa zobrazí v prehliadači, ktorý používate pri zadávaní objednávky.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Molniya watch company s.r.o. v rozsahu, v akom ste ich vyplnili vo formulári pri vytváraní objednávky, predovšetkým však pôjde o údaje, ktoré musíte vyplniť v príslušnom formulári , t. j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne adresu na doručenie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré umožňujú vašu identifikáciu aj nepriamo Poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov a používaním internetového obchodu zároveň poskytujete spoločnosti Molniya watch company s.r.o. súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré umožňujú vašu identifikáciu aj nepriamo, a to predovšetkým týchto osobných údajov:
– informácie a údaje zo zariadení, ktoré používate na používanie internetového obchodu, ktoré môžu obsahovať všeobecné informácie o vašom zariadení;
– logovacie údaje, čo sú údaje a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú vždy, keď navštívite internetový obchod (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardvéri a softvéri, ktorý používate, počet kliknutí, stránky, ktoré si prezeráte, prípadne ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite, atď;)
– údaje o vašom používaní internetového obchodu a o transakciách a úkonoch, ktoré ste vykonali prostredníctvom internetového obchodu;
– informácie získané prostredníctvom tzv. súborov cookie a iných zariadení na monitorovanie používateľov vrátane súborov cookie a monitorovacích zariadení prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré kedykoľvek zaradíme do internetového obchodu;
– informácie získané monitorovaním činností používateľa po kliknutí na odkaz, ako aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako sú vyhľadávače a sociálne siete);
– informácie, ktoré získavame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. tlačidlo Like na Facebooku a podobne.

Trvanie vášho súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmto článkom POS udeľujete na dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky a splnenie zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s vašou objednávkou.

Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia spoločnosti Molniya watch company s.r.o. na vyššie uvedenú adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@molniya-watches.com.

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a profilovania

Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, pri ktorom sú zákazníci oslovovaní s priamou správou, napríklad prostredníctvom e-mailu, pošty, telefonicky, osobne alebo prostredníctvom cielenej reklamy.

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných charakteristík alebo vlastností týkajúcich sa fyzickej osoby, na analýzu alebo predvídanie charakteristík alebo vlastností dotknutej osoby súvisiacich s jej aktivitami. v práci, finančnou situáciou, zdravotným stavom, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, postavením alebo pohybom.

Súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov zároveň súhlasíte s ich použitím na účely priameho marketingu a profilovania.

Proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa tohto článku POS môžete kedykoľvek písomne namietať zaslaním písomného oznámenia spoločnosti Molniya watch company s.r.o. na vyššie uvedenú adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@molniya-watches.com.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Máte právo požadovať od spoločnosti Molniya watch company s.r.o. potvrdenie o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané, ako aj požadovať prístup k týmto osobným údajom (opätovné sprístupnenie osobných údajov môže byť spoločnosťou Molniya watch company s.r.o. spoplatnené) a informácie o
– účele spracúvania osobných údajov;
– kategóriu spracúvaných osobných údajov;
– identifikáciu príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
– doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách na jej určenie;
– právo požadovať od spoločnosti Molniya watch company s.r.o. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
– jednoducho podať návrh na začatie konania vo veci ochrany osobných údajov;
– zdrojov osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás;
– existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Máte právo požadovať od spoločnosti Molniya watch company s.r.o. bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Máte právo požadovať, aby spoločnosť Molniya watch company s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak
– už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo inak spracúvané;
– ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním;
– namietate proti ich spracovaniu;
– vaše osobné údaje boli získané nezákonne,
– dôvodom výmazu je splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
– osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb spoločnosti Molniya watch company s.r.o.

Máte právo požadovať, aby spoločnosť Molniya watch company s.r.o. obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov, ak
– namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré umožňuje spoločnosti Molniya watch company s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;
– spoločnosť Molniya watch company s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania osobných údajov, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku.

Máte právo požadovať, aby vám spoločnosť Molniya watch company s.r.o. poskytla osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať, aby spoločnosť Molniya watch company s.r.o. tieto osobné údaje preniesla inému prevádzkovateľovi.

Máte právo podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo veci ochrany osobných údajov.

Práva ustanovené týmto článkom POS môžete uplatniť v spoločnosti Molniya watch company s.r.o., a to zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva na vyššie uvedenú adresu spoločnosti Molniya watch company s.r.o., alebo na e-mailovú adresu info@molniya-watches.com.

Používanie osobných údajov a pseudonymizovaných údajov

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. môže poskytnúť osobné údaje tretím stranám (sprostredkovateľom), ktoré dodávajú tovar a služby spoločnosti Molniya watch company s.r.o., ako aj ich konzultantom, zástupcom, audítorom, účtovníkom, právnikom a iným podobným osobám na účely ich spracovania v súlade s týmto POS. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Molniya watch company s.r.o. a pri dodržaní podmienok ochrany osobných údajov (najmä zachovaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zabezpečením bezpečnostných opatrení v súlade s právnymi predpismi). v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov so zmenami.

Molniya watch company s.r.o. môže pseudonymizované údaje a iné podobné údaje a informácie o používateľoch poskytovať bez obmedzenia tretím stranám a našim marketingovým partnerom.

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. môže prenášať, používať a spracúvať osobné údaje, pseudonymizované údaje, ako aj iné údaje a informácie o používateľoch do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Bezpečnosť

Všetky osobné údaje a iné údaje a informácie, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené vhodnými bezpečnostnými opatreniami a postupmi, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo ich zneužitiu. Neustále zlepšujeme a zavádzame nové administratívne, technické a personálne opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia na zaistenie bezpečnosti prenášaných údajov si prosím uvedomte, že prenos údajov cez verejný internet alebo akékoľvek elektronické úložisko údajov nemôže byť 100 % bezpečný.

Zásady používania súborov cookie

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. používa v internetovom obchode súbory cookie na získavanie informácií o používateľoch. Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý sa pri používaní internetového obchodu uloží do vášho zariadenia (napríklad mobilného zariadenia alebo počítača) a na určité obdobie uchováva informácie o vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookie umožní internetovému obchodu rozpoznať váš prehliadač alebo uložiť vaše nastavenia a ďalšie informácie pri vašej ďalšej návšteve. Ide o bežnú prax väčšiny veľkých webových stránok.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo vymazať podľa vlastného uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom zariadení. Váš prehliadač vám môže umožniť nastaviť, ako má so súbormi cookie zaobchádzať, vrátane možnosti úplne odmietnuť súbory cookie alebo vás vždy požiadať o súhlas s konkrétnym súborom cookie. Upozorňujeme však, že niektoré časti internetového obchodu nemusia bez použitia súborov cookie fungovať správne alebo niektoré funkcie nemusia byť vôbec dostupné.

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. môže do vášho zariadenia umiestniť súbory cookie, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov cookie spravujú tieto POS. Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. môže tiež povoliť našim obchodným partnerom a tretím stranám, aby do vášho zariadenia umiestnili súbory cookie (napríklad Google Analytics a iné), čo týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožňuje získavať informácie o vás.

V internetovom obchode môžeme používať dva typy súborov cookie, tzv. trvalé súbory cookie alebo súbory cookie relácie. Zatiaľ čo súbory cookie relácie sa po zatvorení prehliadača vymažú, trvalé súbory cookie zostanú vo vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača a použijú sa pri ďalšej návšteve internetového obchodu.

Internetový obchod môže používať aj iné nástroje na sledovanie a vyhľadávanie informácií o používateľoch s podobnými funkciami (napr. web beacony, Flash cookies, tracking URL).

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. používa súbory cookie a podobné sledovacie nástroje na niekoľko účelov, najmä na:
– poskytovanie, prevádzku internetového obchodu a jeho funkčnosť v požadovanej kvalite a pohodlie pre používateľa;
– poskytovanie, používanie internetového obchodu a jeho funkcií na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
– monitorovanie a analýza výkonu, prevádzky a efektívnosti internetového obchodu a jeho zlepšovanie;
– prezentácia obsahu, ktorý je pre používateľa relevantnejší;
– prevencia zneužívania v oblasti internetového obchodu, ako aj prevencia a odhaľovanie podvodných alebo iných nevhodných činností.

Naši obchodní partneri a tretie strany používajú súbory cookie, aby mohli lepšie poskytovať svoje služby. Súbory cookie sa používajú na sledovanie vášho správania pri používaní internetového obchodu a na poskytovanie reklamy na služby priamo v internetovom obchode alebo na webových stránkach tretích strán a na prevenciu a odhaľovanie podvodného správania.

Zmeny na predajných miestach

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto POS.

Takto zmenené POS budú platné a účinné od okamihu ich zverejnenia na webovej stránke a používaním internetového obchodu (pri každej návšteve stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa s novými POS pred ďalším používaním internetového obchodu.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Molniya watch company s.r.o. má právo kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto POS na akúkoľvek inú osobu. Bez súhlasu spoločnosti Molniya watch company s.r.o. nemáte právo previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretie osoby.

Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi vami a spoločnosťou Molniya watch company s.r.o. o podmienkach ochrany súkromia pri používaní internetového obchodu a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi vami a spoločnosťou Molniya watch company s.r.o. o podmienkach ochrany súkromia pri používaní internetového obchodu.

Akékoľvek nevyužitie akéhokoľvek práva alebo nároku zo strany spoločnosti Molniya watch company s.r.o. podľa týchto POS-zmluvných podmienok neznamená vzdanie sa alebo zrieknutie sa tohto práva a spoločnosť Molniya watch company s.r.o. má právo kedykoľvek uplatniť takéto právo alebo nárok.

Pri doručovaní elektronických správ (e-mail) sa elektronický dokument považuje za nedoručený, kým príjemca nepotvrdí jeho prijatie e-mailovou odpoveďou (postačuje aj automatické potvrdenie o prečítaní). Pri doručovaní písomností sa zásielka považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj vtedy, ak ju adresát neprevezme vlastnou vinou alebo nečinnosťou. V tomto prípade sa považuje za doručenú po uplynutí úložnej lehoty v poštovom ústave v lehote určenej odosielateľom a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ vydať potvrdenie v nepoškodenej forme. Oznámenia doručované prostredníctvom kuriérskej služby sa považujú za doručené v okamihu, keď ich dostane adresát. V prípade odmietnutia doručenia kuriérskou službou je okamihom doručenia tretí deň od prvého pokusu o doručenie, pričom pokus o doručenie je potvrdený úkonom kuriérskej služby.

Na základe týchto POS vzniká medzi vami a spoločnosťou Molniya watch company s.r.o. zmluvný vzťah, ktorý sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vzniknutých v súvislosti s týmito POS alebo používaním internetového obchodu alebo súvisiace s týmito POS alebo internetovým obchodom budú výlučne v právomoci súdov Slovenskej republiky. Vy aj spoločnosť Molniya watch company s.r.o. súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať právomoci týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@molniya-watches.com.