Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.molniya-watches.com

I.Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.molniya-watches.com, bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“) a týmito obchodnými podmienkami.

II.Definície

2.1 Predávajúci je spoločnosť Molnija watch company s.r.o., so sídlom Karola Adlera 1932/1, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 122960/B, DIČ: 2120617048, IČ DPH: SK2120617048.

2.2 Kupujúci (ďalej tiež označovaný ako spotrebiteľ) je zákazník internetového obchodu www.molniya-watches.com, spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

III.Tovar, ceny a platba za tovar

3.1 Predmetom predaja v internetovom obchode predávajúceho sú výrobky (ďalej len „tovar“). Predávajúci vyhlasuje, že tovar predaný kupujúcemu je v súlade s popisom, ktorý ponúka predávajúci kupujúcemu na prečítanie v internetovom obchode. Fotografie sprevádzajúce popisy tovaru sú len ilustrácie a môžu sa líšiť od skutočného tovaru. Na žiadosť kupujúceho je vedúci internetového obchodu povinný poskytnúť (telefonicky alebo e -mailom) ďalšie informácie, ktoré sú potrebné a postačujúce z pohľadu kupujúceho, aby sa mohol rozhodnúť, či si tovar kúpi alebo nie. Kvalita tovaru musí spĺňať požiadavky uvedené v osvedčeniach o zhode alebo v iných dokumentoch, ktoré určujú kvalitu tovaru. Internetový obchod nezaručuje, že tovar objednaný a zobrazený online bude úplne v súlade s farbou, tvarom a inými špecifikáciami skutočne prijatého tovaru. Ak skutočný tovar nespĺňa očakávania kupujúceho, kupujúci má právo tovar vrátiť predávajúcemu v súlade s článkom VII. týchto obchodných podmienok.

3.2 Ceny sú v internetovom obchode vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné vrátane DPH.

3.3 Ceny uvedené pre tovar platia pre samotný tovar a neobsahujú žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky v internetovom obchode.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien ponúkaného tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

3.6 Platbu za objednávku je možné realizovať viacerými spôsobmi, využitím platby platobnou kartou, alebo prostredníctvom digitálnych platobných systémov Yandex.Money, WebMoney alebo QIWI.

3.7 Kupujúci musí za tovar uhradiť celú cenu (100% platba vopred). Objednávky, ktoré nebudú zaplatené do 10 pracovných dní, budú zrušené.

IV.Kúpna zmluva

4.1 Po zvolení požadovaného tovaru musí kupujúci v objednávke vyplniť požadované údaje (meno, telefónne číslo, kontaktnú e -mailovú adresu, dodaciu adresu, PSČ). Kupujúci pri zadávaní objednávky poskytne platné údaje, aby mohla byť objednávka vybavená. Predávajúci nezodpovedá za správnosť alebo platnosť údajov poskytnutých kupujúcim a za dôsledky, ktoré môže mať prípadná nepresnosť alebo neplatnosť. Ak kupujúci zadá nesprávne informácie alebo internetový obchod má dôvod sa domnievať, že poskytnuté informácie sú neúplné a/alebo nepresné, internetový obchod môže odmietnuť spracovanie objednávok.

4.2 Pri objednávke tovaru v noci, cez víkend alebo vo sviatok sa objednávka považuje za prijatú predávajúcim v nasledujúci pracovný deň o 10.00 hod.

4.3 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy zašle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Doručenie objednávky kupujúceho predávajúci po prijatí kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude kupujúcemu doručená osobitným e-mailom.

4.4 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

4.5 Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

4.6 V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy (napr. z dôvodu, že tovar nie je dostupný), v čase keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

4.7 Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

4.8 Po vytvorení a odoslaní objednávky nie je možné objednávku meniť. Kupujúci má možnosť objednávku do 24 hodín od odoslania stornovať a zadať novú.

V.Dodacie podmienky

5.1 Objednaný tovar je doručený kuriérskou službou. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť prípadne navrhnúť zmenu osobného odberu v prípade zjednodušenia dodania tovaru kupujúcemu. O takejto zmene bude predávajúci informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode dôjde k navrhovanej zmene. V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou bude k cene za tovar pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jej doručenie prostredníctvom kuriérskej služby v závislosti od štátu doručenia. Objednaný tovar bude na dopravu odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

5.2 Po odoslaní tovaru bude kupujúcemu zaslaný kód sledovania zásielky.

5.3 Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nenesie zodpovednosť predávajúci.

VI.Stornovanie objednávky

6.1 Objednávku je možné stornovať e-mailom na info@molniya-watches.com do 24 hodín od jej odoslania. Pokiaľ kupujúci za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy kupujúci vzal svoju objednávku späť.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky tovaru v prípade, ak si kupujúci zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od odoslania objednávky.

VII.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci, ako spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť u spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

7.4 Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba. Spotrebiteľ môže použiť tento formulár na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru (prípadne preukázaní zaslania tovaru predávajúcemu), budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, urobiť tak môže jeho zaslaním na adresu predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zásielku je povinný spotrebiteľ poslať doporučene a poistenú na uvedenú adresu, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá.

7.6 Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoužitý, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.

7.7 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

7.8 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

VIII.Reklamácia tovaru

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.2 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

8.3 V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.

8.4 Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru.

8.5 Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu info@molniya-watches.com, do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E. Do správy je kupujúci povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení.

8.6 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci spotrebiteľovi ihneď doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.7 Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.8 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.9 Reklamovaný tovar môže kupujúci zaslať na adresu predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

8.10 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8.11 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.12 Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

8.13 Pokiaľ bude reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.

8.14 Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

8.15 Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné. Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.16 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať: výmenu tovaru za nový a bezchybný alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

8.17 V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické…), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

8.18 Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.

8.19 Pred použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené na obale, na štítku resp. v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

IX.Alternatívne riešenie sporov

9.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na ec.europa.eu.

9.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X.Záverečné ustanovenia

10.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

10.3 Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej resp. poštovej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou resp. poštovou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa.

10.4 Všetky prostriedky individualizácie značky, vrátane ochranných známok a servisných značiek, ako aj loga a emblémy zobrazené na webovej stránke, sú duševným vlastníctvom ich držiteľov. Užívateľovi webovej stránky je zakázané reprodukovať alebo inak používať tieto prostriedky individualizácie značky a/alebo ich prvky bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných držiteľov autorských práv alebo ochranných známok.

10.5 Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

10.6 Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil ich celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia
inšpektorát SOI v Bratislave
Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava